Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

ohcarolyn
ohcarolyn
9835 8ffc
ohcarolyn
ohcarolyn
7289 b1e6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viausmiechprosze usmiechprosze
0551 e409 500
ohcarolyn
7222 ab05
Reposted fromkarahippie karahippie viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
8233 cc2f
ohcarolyn
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
8891 4b49
ohcarolyn
1577 a8ee
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze

June 23 2015

7380 b9ba 500
Reposted fromarmadillo armadillo viabreatheslow123 breatheslow123
ohcarolyn
8902 d66b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ohcarolyn
8924 45fc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ohcarolyn
9001 9d8c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ohcarolyn
ohcarolyn
6816 3855
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ohcarolyn
0698 9fd2
Reposted fromtooskaa tooskaa viabreatheslow123 breatheslow123
ohcarolyn
4421 b7f4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
ohcarolyn
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viawrazliwa wrazliwa
ohcarolyn
8078 da25
Reposted fromrol rol viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl