Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

ohcarolyn
5907 b95c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazimnepalce zimnepalce

April 30 2017

ohcarolyn
Kobieta jest po to, żeby coś robiła – nie! W pierwszej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki sam. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy.
— Papież Franciszek
Reposted fromflorentyna florentyna viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
0471 8263
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
4163 2778 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
Kiedy żona powiedziała mi, że kupiła jasne buty, z kokardką i na szpilce, nawet nie pomyślałem, że to są trzy różne pary.
— David Beckham
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
7829 b1e3
Reposted frommiischa miischa viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
5502 4a4f 500
ohcarolyn
ohcarolyn
0295 5b79
ohcarolyn
ohcarolyn
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
ohcarolyn
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
0175 6815
Reposted fromaniczorka aniczorka viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
7562 2688

April 29 2017

ohcarolyn
Słowa są czasami niewystarczające. Najgłębsze uczucia wyrażamy spojrzeniem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame

June 27 2015

ohcarolyn
ohcarolyn
9835 8ffc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl